Vandringsleder på Öland från norr till söder

 
VANDRINGSLEDER--hela-?land-2015__redigerad-1.jpgXXX
 Trollskogen
Genom området går en 4,5 kilometer lång vandringsslinga med informationstavlor längs vägen. Vid parkeringen finns museum med information om den öländska naturen samt naturföremål och äldre skogsredskap.
 
En led i Persnäs socken på norra Öland som binder samman den östra sidans sjömarker med Kalmarsunds kalkstensklint. Här kan du göra korta promenader eller längre vandringar genom ett omväxlande och fascinerande landskap.Endast de markerade sträckorna är inritade på kartan men mellan dessa finns ofta befintliga vägar och stigar. En mer detaljerad karta finns att tillgå, klicka på länken ovan för mer information.

Vandringsleder i Alböke socken
Strax norr om Borgholm, vid Ormöga finns fyra vandringsleder att välja mellan, en kustvandring, alvarvandring, byvandring och en vandring i fågelmarkerna. ingen av lederna överstiger 10 km. (Lederna är ej inritade på kartan till vänster)
Broschyr>>
Karta>>

Hälsans Stig
Hälsans Stig i Borgholm är en härlig slinga i omväxlande miljö som går genom ett naturreservat i anslutning till slottet. Slingan är 4 km lång, med varje km markerad och det går att ansluta var som helst längs leden.

Mittlandsleden
erbjuder en 50 kilometer lång vandring som slingrar fram genom ett naturskönt område med frodig lövskog, ett artrikt odlingslandskap, många fornlämningar och vackra bymiljöer. Leden är utmärkt med orange markering. Se även Borg till Borg-leden, vilken delvis ligger inom samma område.

Borg till borg
Är en del av Mittlandsleden (se ovan)
På en ca 16 km lång vandringsslinga går det att ta sig mellan de båda borgarna, Gråborg och Ismantorps borg som ligger mitt på ön. Leden går genom en rik och levande kulturbygd med många vackra och intressanta platser.

Gröna Slingan
En 2 km lång vandringslinga som utgår från Ekologiska forskningsstationen vid Ölands Skogsby. Slingan går genom omväxlande natur och har många intressanta sevärdheter. Leden är för närvarande ej underhållen men framkomlig.
Karta>>

Vandra på södra Öland genom Världsarvet  (lederna samlade i en broschyr)
Stora Alvarleden och Gösslundaleden  (slinga) har nu knutits samman och man kan vandra på Stora Alvaret från Karlevi till Penåsa och härifrån på Mörbylångaleden  vidare till Ottenby. På stora Alvaret, vid Möckelmossen finns också en vandringsslinga.
Karta>>

Stora Alvarleden (denna led finns beskriven på länken ovan - Vandra på södra Öland genom världsarvet)
En mycket gammal väg tvärs över alvaret, har nu gjorts framkomlig med stättor över stenmurarna och små stenrösen som vägvisare. Här ute råder en tystnad och stillhet som bara bryts av naturens egna ljud, lärkor, spovar, ljungpipare och kanske en "surrande" rosenvingad gräshoppa, som är näst intill omöjlig att få syn på. De enorma vidderna öppnar alla sinnen och känslan av frihet är stark. Längs sträckan finns en fantastisk blomsterprakt och Stora Alvarets olika typer av växtmiljöer finns presenterad. Leden passerar också en stensättning och den mycket gamla radbyn Frösslunda som ligger alldeles i kanten av alvaret och intill en mosse med ett rikt fågelliv. Alvarvägen mellan Karlevi och Frösslunda är det ca 10 km och hela slingan är totalt 27 km.
 Googleskarta>>

Vandringsslinga Bårby källa      NY  2015
Söder om Möckelmossen finns en vandringslinga med formen av en 8 vilket gör att man kan välja att gå antingen en kortare eller en något längre tur. Leden lämpar sig bäst som "sommarled", då vissa områden är vattendränkta efter kraftiga regn och efter snösmältning. Leden passerar genom ett mycket vackert och omväxlande område på Stora Alvaret och följer små åsar, platåer, kalkstenshällar och lägre partier. För både botaniskt och geologiskt intresserade finns många spännande inslag och för dig som bara vill njuta av den fantastiskt vackra naturen och stillheten och en god matsäck, så saknas inte heller möjligheter.

Mörbylångaleden Deletapperna inlagda på Googlekartan
Mörbylångaleden är drygt 80 km lång och går genom unika natur- och kulturmiljöer mellan Ölands Turistbyrå vid brofästet och Ottenby vandrarhem vid södra udden. Leden går över vidsträckta alvarmarker, genom skogar, längs med Ölands både västra och östra kust, över vackra blomsterrika ängar och genom pittoreska byar. Mörbylångaleden är uppdelad i fem etapper och utmed denna finns rastställen med vindskydd. På flera ställen finns närhet till busshållplats.
Karta>>

Skulpturleden
Skulpturleden är en naturupplevelse som också blir en konstupplevelse. Det är en fyra kilometer lång sträcka av Mörbylångaleden som längs vägen bjuder på tre skulpturer av konstnärer från Öland och Småland. Skulpturleden startar vid Skärlöv gamla station och följer gamla banvallen i kanten av Stora Alvaret, till Mellby. Det tar ungefär en timme att i lugnt tempo gå leden fram och åter.

Gösslundaleden (denna led finns även beskriven sidan ovan, Vandra på södra Öland genom världsarvet)
En ca 7 km lång vandringsslinga över det vidsträckta alvaret som uppvisar mycket av dess mångfald såsom torr- och fuktängar, grus- och hällmarksalvar med karster, samt en s.k. svinrygg. Här finns också en källa samt gravrösen, en fantastisk blomsterprakt finns också att njuta av.
Karta>>
Googlekarta>>
Bildgalleri>>

Tingstad flisor (denna led finns beskrivenpå sidan, Vandra genom Världsarvet)
Ödsligt, ute på alvaret reser sig två stycken, drygt tre meter höga, tillhuggna kalkstensflisor från förhistorisk tid och en en alldeles speciell stämning råder här. Enklast är att utgå från parkeringsplatsen på Penåsaleden (gamla järnvägsbanken), mellan Kastlösa och Skärlöv och följa den 5 km långa, skyltad leden hit. Leden passerar ett gravfält nära parkeringen och fortsätter över ett blomsterrikt alvar, över torr- och fuktängar och enbuskmarker. Väljer man att inte gå samma väg tillbaka hela sträckan, så går det att efter ca 3 km från Tingstadflisorna, vika in på leden mot Millesten (se nedan) och följa denna till parkeringen och då blir sträckan totalt 13,2 km. Informationstavla finns.
Karta>>

Millersten
är ett mycket stort flyttblock av granit beläget mitt ute på alvaret. Från parkeringen Penåsa, är de två första kilometrarna mot stenen, gemensam med vägen mot flisorna (se Vandra genom Världsarvet, Tingstad flisor -Penåsa), därefter fortsätter den skyltade leden österut över Penåsabäcken. Från Millersten fortsätter man sedan mot söder och kommer ut på Penåsaleden, tillbaka till parkeringen är stäckan totalt 7,2 km.
Karta>>

Seby-Gräsgård (är en del av Mörbylångaleden)
Mellan Sebybadet och Gräsgårds hamn finns en 1,8 km lång strövstig. Stigen går över de vackra strandängarna, som på våren prunkar av gullvivor och mandelblom. Området har också ett rikt fågelliv och ungefär mitt på sträckan finns en plattform för fågelskådning. Över de periodvis blöta partierna är spänger utlagda och över murar och stängsel finns stättor. Informationstavlor finns.
 
Bergsstigen
Bergstigen ligger vid Degerhamn och är en natur- och kulturstig med industrihistoria i fokus. En intressant vandring i omväxlande och vackra miljöer, här kan man också se hur naturen återtagit mycket av den gamla industrimarken. Här bedrev AB Degerhamns Kalkbruk sin verksamhet från 1890-talet fram till 1932.
 
Ottenby vandringsleder
Längst ner i söder, vid Ottenby finns flera lättgångna, vackra leder med en spännande historia,
En av lederna heter nu Kyrkhamnsleden och har ungefär samma stäckning som f.d. Järnåldersleden
Ottenby fågelstation och Naturum>>

 

Några av vandringslederna på Stora Alvaret
För att markera/avmarkera sträcka, klicka i lilla rutan till vänster på kartan, dra i "handtaget" till respektive led, klicka i/ur rutan med en bock.

 

 

 

 Copyright © 2007 - 2008, cyklapaoland.nu | Easyweb publiceringsverktyg